Meningsvormende raad op 29 oktober 2009

Dit item is verlopen op 31-10-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 29 oktober om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffe tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). 

Agenda (concept) 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Grondbeleid
  4. Brief B&W Overschrijding krediet herstraten parkeerterrein Aarweide
  5. Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2009
  6. Raadsvoorstel Programmabegroting Nieuwkoop 2010
  7. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 1-2010  
  8. Raadsvoorstel Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
  9. Raadsvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010
  10. Raadsvoorstel Reglement van Orde 2009 en vergaderschema gemeenteraad 2010
  11. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  12. Berichten uit B&W
  13. Rondvraag
  14. Actielijst vorige Meningsvormende Raden vaststellen
  15. Sluiting 

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan. 

Top