Meningsvormende raad op 19 februari 2009

Dit item is verlopen op 20-02-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 19 februari 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

1.     Opening

2.     Vaststellen agenda

3.     Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan recreatieparken

4.     Raadsvoorstel Integrale kadernota sportbeleid 2009-2020 Mee(r) Bewegen

5.     Raadsvoorstel Kredietaanvraag 'Kleinschalige woonvorm Noorden'

6.     Raadsvoorstel Aanpassen diverse verordeningen in het kader van de nieuwe Wro

7.     Raadsvoorstel Formele toetreding Milieudienst West-Holland

8.     Raadsvoorstel Doorontwikkeling informatievoorziening

9.     Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Effectmeting rekenkameronderzoeken 2006-2007

10.   Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
11.   Berichten uit B&W

12.   Rondvraag

13.   Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

14.   Sluiting

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 12 maart 2009. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raad 19 februari zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

Achterliggende stukken en informatie

Deze agenda en de achterliggende stukken staan op deze website onder "politiek en bestuur", "agenda" en dan "19 februari 2009". Klik hier om direct naar de agenda te gaan.

Top