Meningsvormende Raad 7 juni (aanvangstijd 19.30 uur)

Dit item is verlopen op 11-06-2012.

Anders dan in voorgaande jaren worden de financiële stukken niet in een reguliere meningsvormende raad besproken. Daarvoor in de plaats vindt er, zoals verwoord in paragraaf 4.2 van het ‘beleidsdocument planning en control’ een junigesprek tussen college van B&W en gemeenteraad plaats.

Deze vergadering is openbaar, start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Opening

Vaststellen agenda 

Rode draad presentatie

B&W presenteert beknopt de belangrijkste bevindingen en ontwikkelingen op basis van de jaarstukken 2011 (terugblik), de voorjaarsnota 2012 (stand van zaken) en de uitgangspuntennotitie 2013 (vooruitblik).

Gesprek over de programma’s 
1. Ruimtelijke ontwikkeling
2. Bedrijvigheid en toerisme
3. Ruimtelijk beheer

Gesprek over de programma’s 
4. Sociale participatie
5. Sport en ontspanning
6. Onderwijs en cultuur
7. Economische participatie
en over de specifiek door het presidium aangedragen onderwerpen: ISDR ontvlechting en subsidie verstrekking

Gesprek over de programma’s 
8. Openbare orde en veiligheid
9. Klant contact centrum
10. Bestuur
en over de algemene dekkingsmiddelen

Na een toelichting van maximaal 2 minuten van de portefeuillehouder bespreekt de raad met het college deze onderwerpen.

Sluiting 

Inspreken en inzien stukken
Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).
Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, de achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier.
 

Top