Meningsvormende raad 6 maart 2008

Dit item is verlopen op 07-03-2008.
De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 6 maart 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Berichten uit B&W
 4. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar
 5. Raadsvoorstel Vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 WRO (Noordenseweg 72)
 6. Brief Mer-Schiphol
 7. Raadsvoorstel Harmonisatie beheer begraafplaatsen
 8. Raadsvoorstel Financiering Landschaps Ontwikkelings Plan
 9. Raadsvoorstel Groenbeheerplan
 10. Raadsvoorstel Beheerplan wegen
 11. Raadsvoorstel Uitbesteding milieutaken
 12. Raadsvoorstel Natura 2000-aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
 13. Raadsvoorstel Campagneplan Stadsvogels 2008
 14. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Volgende raadsvergaderingen

Op 13 maart is er ook een meningsvormende raad. De agenda is al bekend en staat op de website. Volgende week wordt deze gepubliceerd op de gemeentepagina.

De reguliere besluitvormende vergadering is op 27 maart 2008. Het is de bedoeling dat de agendapunten die in de meningsvormende raden van 6 en 13 maart 2008 zijn behandeld, op 27 maart aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

 

Inzien van de raadsstukken

De raadsstukken behorend bij deze agenda kunt u vinden onder "politiek en bestuur" en dan "agenda".  

Top