Meningsvormende raad 5 juni

Dit item is verlopen op 16-06-2008.

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Berichten uit B&W
 4. Harmonisatie onderwijsgelden
 5. Bezwaarschrift tegen voorkeursrecht Vrouwenakker-West
 6. Toetreding Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Holland
 7. Legesverordening: 1e wijziging
 8. Voorbereidingsbesluit perceel Oostkanaalweg 37
 9. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2008-2011
 10. Verordeningen persoonsgebonden budget, wachtlijstbeheer en cliëntparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening
 11. Afhandeling brieven en e-mails door de gemeente Nieuwkoop
 12. Frictiekosten herindeling
 13. Archiefachterstanden
 14. Algemene plaatselijke verordening
 15. Verordening rechtspositieregeling raadsleden Nieuwkoop
 16. Discussienota van Gedeputeerde Staten over grensoverschrijdende samenwerking en samengaan lokaal bestuur
 17. Brief van B&W over aantrekken geldlening en reactie op zienswijze VVD
 18. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

 De besluitvormende raadsvergadering is op 19 juni 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 29 mei en 5 juni 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. Uitzondering daarop is agendapunt 5 van de agenda van 29 mei, waarbij een tijdige reactie gewenst is op stukken van diverse samenwerkingsverbanden. Over deze raadsvoorstellen wordt op 5 juni in een extra besluitvormende raadsvergadering besloten. 

 

 

 

Top