Meningsvormende raad 4 december 2008

Dit item is verlopen op 12-12-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 4 december om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Berichten uit B&W
 4. Raadsvoorstel Bestemmingsplan “Nieuw Amstel West, eerste herziening”
 5. Raadsvoorstel Bestemming perceel Noordsedorpsweg naast 12b
 6. Raadsvoorstel Bezwaarschrift Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt
 7. Raadsvoorstel Bezwaarschriften (23) Voorbereidingsbesluit Noordse Buurt
 8. Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden
 9. Raadsvoorstel Convenant woonruimteverdeling Rijnstreek 2009
 10. Raadsvoorstel Verplaatsing grens bebouwde kom kern Papenveer
 11. Raadsvoorstel Bijdrage Toeristisch Recreatief Informatie Punt (TRIP)
 12. Raadsvoorstel Herstraten parkeerterrein zwembad Aarweide
 13. Raadsvoorstel Rehabilitatiekosten wegen na 2012
 14. Raadsvoorstel Gemeentelijk Monumentenbeleid
 15. Raadsvoorstel Bescherming waardevolle houtopstanden
 16. Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen
 17. Raadsvoorstel Harmonisatie beleid en beheer algemene begraafplaatsen
 18. Actielijst meningsvormende raad 23 oktober vaststellen
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

De besluitvormende raadsvergadering is op 18 december 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 4 en 11 december 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda van de meningsvormende raad van  11 december wordt volgende week in het Witte Weekblad gepubliceerd en staat al op de website.

Top