Meningsvormende raad 30 oktober 2008

Dit item is verlopen op 31-10-2008.
De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 30 oktober aansluitende op de extra besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dirt kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Raadsvoorstel Programmabegroting 2009
  5. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2009
  6. Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2008
  7. Actielijst Meningsvormende raad 18 september vaststellen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De besluitvormende raadsvergadering is op 6 november 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 23 en 30 oktober 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda van de meningsvormende raad van 23 oktober en de bijbehorende stukken kunt u hier downloaden.

 

 
Top