Meningsvormende raad 3 juli

Dit item is verlopen op 04-07-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 3 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Berichten uit B&W
 4. Wegsleepverordening 2008
 5. Destructieverordening 2008
 6. Opstellen beheerplan infrastructurele kunstwerken
 7. Beleidsuitgangspunten verkeersveiligheid
 8. Huisvestingsverordening 2008
 9. Marktverordening 2008
 10. Actualisering bestemmingsplannen
 11. Delegatie projectbesluiten
 12. Planschadeverzoek
 13. Actualisatie Grondexploitaties
 14. Actielijst MR 29 mei 2008
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

De besluitvormende raadsvergadering is op 17 juli 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 3 en 10 juli 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda voor 10 juli is ook al bekend en staat bij agenda's.
Top