Meningsvormende raad 29 mei

Dit item is verlopen op 30-05-2008.
De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 29 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen is wel nodig. Dit kan bij de griffie" Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Berichten uit B&W
4. Behandeling van Jaarstukken (terugblik), 1ste Tussentijdse rapportage (actuele stand
van zaken) en Perspectiefnota (vooruitblik). De behandeling van deze stukken vindt
plaats per programma.
5. Raadsvoorstellen met reacties op financiƫle stukken van diverse
samenwerkingsverbanden.
6. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
7. Rondvraag
8. Sluiting

Top