Meningsvormende Raad 24 januari 2008

Dit item is verlopen op 25-01-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 24 januari 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Berichten uit B&W

4 Raadsvoorstel Kadernota ISDR

5 Raadsvoorstel Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

6 Rekenkamerrapport "Afhandeling Brieven Nieuwkoop"

7 Instellen van Stuurgroep Huisvesting Gemeente

8  Rondvraag

9 Sluiting

Top