Meningsvormende raad 18 mei 2017

Dit item is verlopen op 02-06-2017.

Op de agenda o.a. actualisatie grondexploitaties en financiële beleidsnota's, begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en een vergaderschema 2018 van de gemeenteraad.

Donderdagavond 18 mei 2017 om 20.00 uur is er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ODWH
 4. Raadsvoorstel 10e Wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH
 5. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting RDOG 2018 (onder voorbehoud)
 6. Raadsvoorstel Actualisatie financiële beleidsnota’s
 7. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden
 8. Raadsvoorstel Begroting Holland Rijnland 2018
 9. Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 SVHW
 10. Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2018
 11. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2017
 12. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 13. Berichten uit B&W en Raad
 14. Rondvraag
 15. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 16. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top