Meningsvormende raad 15 januari 2009

Dit item is verlopen op 26-01-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 15 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 Agenda (Concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Berichten uit B&W
 4. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 5. Raadsvoorstel Concept Structuurvisie 2040 (zie ook elders op deze gemeentepagina)
 6. Raadsvoorstel Visie op voetbalaccommodaties
 7. Raadsvoorstel Huisvesting buitendienst en brandweer
 8. Raadsvoorstel Huisvesting organisatie en bestuur
 9. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2008-2009
 10. Raadvoorstel Vaststellen Brandbeveiligingsverordening
 11. Raadsvoorstel Afhandeling brief mevrouw Kraak inzake de heer Fransen over kosten bouwaanvraag 
 12. Actielijst MR 4 en 11 december 2008 vaststellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting 

Achterliggende stukken en informatie

Deze agenda en de achterliggende stukken staan op www.nieuwkoop.nl onder "politiek en bestuur", "agenda" en dan "15 januari 2009". Klik hier om direct naar de agenda te gaan.

Top