Meningsvormende raad 13 februari 2014

Dit item is verlopen op 03-03-2014.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 13 februari 2014 om 20.00 uur één meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vernieuwing Meerjarenonderhoudsplan onderwijsgebouwen 2013-2032
 4. Raadsvoorstel Vaststellen regionaal beleidsplan Jeugdzorg
 5. Raadsvoorstel Vaststellen Nota Lokaalgezondheidsbeleid 2014-2017
 6. Raadsvoorstel Implementatie Wet basisregistratie Personen
 7. Raadsvoorstel 1e wijziging legesverordening en tarieventabel
 8. Raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012
 9. Raadsvoorstel Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden
 10. Raadsvoorstel Afsluiten elektronische weg (e-mail en fax) voor Wob-verzoeken
 11. Raadsvoorstel Mandateren Wob-verzoeken gericht aan de gemeenteraad
 12. Brief B&W: #Kracht15 Positionering en Profilering Holland Rijnland
 13. Jaarverslag 2013 Griffie
 14. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 15. Berichten uit B&W
 16. Rondvraag
 17. Actielijst vorige Meningsvormende Raad I vaststellen
 18. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken; het best tijdens de meningsvormende raad. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken bij “agenda en stukken”. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via “beluister de raadsvergadering”.

Top