Lokaal politiek platform: Wij zijn een financieel gezonde gemeente

Dit item is verlopen op 13-11-2009.
Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

Op reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

“Wij zijn een financieel gezonde gemeente”

 Smit A 150.jpg

Na de herindeling is hard gewerkt om de financiën op orde te krijgen. Wij weten nu dat de gemeente een buffer heeft om tegenvallers op te kunnen vangen. Ook is de begroting voor 2010 sluitend. De opbrengsten van onze NUON aandelen zijn apart gezet om toekomstige inkomsten te genereren.
Al deze punten maken dat wij te maken hebben met een financieel gezonde gemeente.

Apollo Smit

Christen Democratisch Appèl

 Aartman JAG 150.jpg

De MPN is van oordeel dat onze gemeente financieel gezond is. Dat hebben we weten te bereiken door een zuinig beleid. De woonlasten zijn de afgelopen drie jaar gelijk gebleven. De MPN staat er voor die ook de komende vier jaar gelijk te houden. Ondanks mogelijke tegenvallers door de economische crisis. Mindere inkomsten vanuit het rijk mogen niet leiden tot een verhoging van de woonlasten van onze inwoners. Zij moeten er op kunnen rekenen dat elke cent verantwoord wordt uitgegeven. Daar staat de MPN voor.

Jaap Aartman

Midden Partij Nieuwkoop

 Mur GJ 150.jpg

Oordeel zelf!
• In de top tien van gemeenten met de hoogste woonlasten.
• Woonlasten blijven stijgen.
• 20 miljoen in aankoop grond waarop beperkt gebouwd mag worden.
• Personele kosten worden weggeschoven in projecten
• Begroting is sluitend gemaakt met de opbrengst uit de NUON-aandelen
• Er is onvoldoende geld voor onderhoud wegen en groenvoorziening
Ja, een sluitende begroting dit jaar. Maar grote tekorten in de volgende jaren.
VVD vindt de financiële positie van de gemeente zeer zorgelijk.

Leen Mur

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

 Leliveld SAM 150.jpg


Wij zijn een financieel gezonde gemeente. Nu, maar ook in de verwachtingen naar de toekomst ziet het er redelijk rooskleurig uit. Het is echter wel frappant dat het verschil in inkomsten en uitgaven uit de begroting in balans is, terwijl het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening al jaren tonnen overschot vertoont. Geld dat door de inwoners wordt opgebracht, maar waarvan de inwoners nauwelijks profiteren in de vorm van lastenvermindering.

Stef Leliveld

MijnPartij

 Dors B 150.jpg

De gemeente kan financieel gezond genoemd worden, maar als je een van de duurste gemeenten van Nederland bent is dat niet zo’n kunst. En als inwoners daarvan te weinig terugzien is er wel een probleem. Onze conclusie is dat er niet erg efficiënt met het geld wordt omgegaan. Met de gemeentelijke middelen moet dus voor de inwoners zichtbaar meer gedaan kunnen worden of de lasten voor burgers moeten omlaag.
Berry Dors

Progressief Nieuwkoop

 

Dat is te kort door de bocht. Hebben we volgens het college in 2010 nog een klein overschot, 2011 en verder is er een flink tekort. Tel daarbij op de (nog onvoorziene) gevolgen van de economische crisis en de financieel risicovolle projecten die we de komende tijd willen realiseren. Dus we rekenen ons te rijk! De SGP/ChristenUnie wil een meerjarig sluitende begroting en een zorgvuldige afweging van niet noodzakelijke bestedingen!

Elias van Belzen

Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

Top