Lokaal politiek platform: "Iedere grote kern moet een voetbalaccommodatie / voetbalveld hebben, de gemeente moet hierin investeren"

Dit item is verlopen op 07-11-2008.

Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop haar algemene beschouwingen gehouden. De raad heeft daarbij richtlijnen aan het college van B&W meegegeven om de programmabegroting voor te bereiden.

Het college van B&W heeft met die richtlijnen een conceptbegroting opgesteld. Deze wordt besproken in de meningsvormende raad van 30 oktober en wordt vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008.

 

Vooruitlopend op de behandeling kunnen fracties via de gemeentepagina reageren op stellingen. Lezers zien hierdoor verschillende meningen van de lokale politieke partijen.

 

Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

 

Tot de behandeling van de programmabegroting op 6 november 2008 reageren de gemeenteraadsleden van Nieuwkoop elke week op een stelling over de programmabegroting.

 

De stelling deze week is:

 

"Iedere grote kern moet een voetbalaccommodatie / voetbalveld hebben, de gemeente moet hierin investeren"
Elkhuizen GAH 150.jpg Bos vd JH 150.jpg
Guus Elkhuizen Jan van den Bos Frits Paaymans Berry Dors Elias den Belzen
Midden Partij Nieuwkoop Christen Democratisch Appèl Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Progressief Nieuwkoop Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie
Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder, is voor de MPN net zo noodzakelijk om in te investeren als in onderwijs, gezondheidzorg en sociale voorzieningen. De MPN vindt het dan ook vanzelfsprekend dat iedere grote kern hetzij een voetbalaccommoda-tie en/of een voetbalveld moet hebben, de gemeente dient alles te doen om in welke vorm dan ook daarin te investeren, voorwaarde is dat kleinere kernen ook gebruik kunnen maken van deze voetbalaccommoda-ties. De MPN zal zich blijven inzetten voor sportfaciliteiten in de breedste zin van het woord. Voor de jeugd is sport belangrijk. Het CDA wil dan ook een sportaccommodatie voor iedere grote kern die veilig en eenvoudig te bereiken is. Bij de opzet dient rekening gehouden te worden met multifunctioneel gebruik, drukke wedstrijdschema's maar ook voorbereidingen en trainingen op zaterdagen. Ook is voldoende parkeergelegenheid van essentieel belang. De VVD is van mening dat behoefte aan voetbalsport-accommodaties bepaald wordt door de grootte van de voetbalclubs en niet door die van de kernen. Primair gaat het om het aantal sporters en niet om het aantal inwoners. Er zijn ook nog andere sporten in de kernen, wellicht met grotere deelname.
De VVD ondersteunt een beleid tot vrijwillige samenwerking van clubs en gezamenlijk gebruik van terreinen voor het efficiënt subsidiëren van accommodaties.
Verplichte samenwerking is uit den boze!
Beantwoording van vragen over ambities, organisatie en realisatie van sportverenigingen en welke accommodaties daarvoor nodig zijn, vraagt om goede burgerparticipatie. Dus om betrokkenheid en meedenken van sportverenigingen, scholen en sociaal-culturele instellingen.
Binnenlandse Zaken wilde op dat voorstel van Progressief Nieuwkoop uit een pot voor beleidsinnovatie zelfs subsidie verlenen voor een externe procesbegeleider. Maar het college heeft dat met haar traditionele beleidsbenadering geheel verspeeld. Ook in de sportnota is het niet anders gesteld.
Wij vrezen dat het college straks onnodig uitkomt op bezuiniging en samengaan van sportverenigingen.
Bewegen is gezond! De SGP-ChristenUnie wil investeringen in meer mogelijkheden en voorlichting om bij de jeugd en volwassen een gezondere levensstijl te bevorderen. Dus meer actief bezig te zijn en van lichamelijke ontspanning te genieten door inspanning! Iedere grote kern dient naar de (lokale) behoefte sportvoorzieningen te hebben waar zondagsport wordt vermeden. Bevorderen van zelfredzaamheid is nodig omdat sportaccommodaties nog altijd in ruime mate door de alle burgers worden bekostigd.

Top