Lokaal politiek platform: "Gemeentelijke dienstverlening is nu op orde"

Dit item is verlopen op 08-11-2008.

Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop haar algemene beschouwingen gehouden. De raad heeft daarbij richtlijnen aan het college van B&W meegegeven om de programmabegroting voor te bereiden.

Het college van B&W heeft met die richtlijnen een conceptbegroting opgesteld. Deze wordt besproken in de meningsvormende raad van 30 oktober en wordt vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008.

 

Vooruitlopend op de behandeling kunnen fracties via de gemeentepagina reageren op stellingen. Lezers zien hierdoor verschillende meningen van de lokale politieke partijen.

 

Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

Tot de behandeling van de programmabegroting op 6 november 2008 reageren de gemeenteraadsleden van Nieuwkoop elke week op een stelling over de programmabegroting.

 

De eerste stelling is: 

  

"Gemeentelijke dienstverlening is nu op orde"
Jaap Aartman Tony de Bos Frits Paaymans Berry Dors Elias den Belzen
Midden Partij Nieuwkoop Christen Democratisch Appèl Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Progressief Nieuwkoop Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie
De MPN vindt dat een goede dienstverlening een aantal kenmerken moet hebben. Die moet helder en volledig zijn. De informatie moet ook snel en op een vriendelijke manier verstrekt worden. Bereikbaarheid is ook een heel belangrijk punt. De gemeente heeft naar onze mening goede stappen in die richting gezet. Maar vooral de bereikbaarheid, helderheid en volledigheid kunnen beter. Zeker de bereikbaarheid moet meer aandacht krijgen. Daar is beslist nog winst te boeken. De gemeente heeft met bijvoorbeeld de gemeentewinkel, het ondernemersloket en bezoek aan huis een aantal belangrijke stappen gezet. Daarvoor complimenten voor onze wethouder Liesbeth van Leeuwen. Om de burgers en ondernemers altijd snel, simpel en met respect te helpen is nog meer kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Voor de CDA fractie zijn nu drie zaken van belang. Een snelle realisatie van de welzijnsloketten in Nieuwveen en Ter Aar. Verdere lastenvermindering voor inwoner en ondernemer. En als laatste: toereikende dienstverlening via het Internet.

De VVD heeft de indruk dat er hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de dienstverlening, maar er schort nog veel aan de service die de burger verwacht van de gemeente.

Het onderhoud van de openbare ruimte is hier en daar bedroevend. In de kern Nieuwkoop is een boodschappenkar niet de brug op te duwen en het aanvragen van een bouwvergunning is als het tegen een muur oplopen.

Neen, er is nog een lange weg te gaan.

Een aantal zaken gaat  zeker goed na de herindeling. Het is ook lastig voor een gemeente: soms ben je dienstverlener, zoals paspoortaanvragen, geboorteaangiftes. Het moet dan goed gaan en dat gaat het ook. Soms ben je regelgever, toezichthouder en vergunningafgever. Inwoners oordelen dan toch anders.

Als vergunningen worden geweigerd vinden aanvragers dat niet leuk. Dan zijn er snel klachten. Een gemeente moet consistent, transparant en consequent beleid voeren en daar wil het nog wel aan ontbreken.

We moeten sowieso zorgen dat alle post ordelijk en binnen de termijnen beantwoord en afgehandeld wordt.
Nee! Bijna alle politieke partijen, alleen de SGP-ChristenUnie niet, hebben het raadsvoorstel om maar 1 gemeenteloket (vooralsnog Ter Aar) open te houden gesteund. Zelfs is besloten het loket Nieuwkoop op termijn te sluiten.  Er kan nog zo hard gewerkt worden aan het verbeteren van de dienstverlening (meer mogelijkheden via internet bijvoorbeeld) maar de belofte van dit college “dienstverlening” moet dichtbij allé burgers zijn en blijven, wordt hierdoor met voeten getreden!

Top