Heroriëntatie Sleutelprojecten 26 en 28 juni

Dit item is verlopen op 06-07-2012.

In de meningsvormende raad van 26 juni en in de besluitvormende raadsvergadering van 28 juni wordt er in de gemeenteraad gesproken over Heroriëntatie sleutelprojecten.

Meningsvormende Raad 26 juni

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op dinsdag 26 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra meningsvormende raad over één onderwerp namelijk “heroriëntatie sleutelprojecten”.

Als de gemeenteraad aan het eind van deze meningsvormend raad besluit dat er voldoende informatie is om over dit onderwerp een besluit te nemen dan vindt hierover op donderdag 28 juni een besluitvormende raadsvergadering plaats.

Agenda (concept) 26 juni

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Heroriëntatie sleutelprojecten
 4. Sluiting

 

Inspreken

U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, vanaf donderdag 21 juni, de achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier

Besluitvormende Raadsvergadering 28 juni

De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 juni om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept) 28 juni

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Ingekomen stukken
 5. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 6. Raadsvoorstel Heroriëntatie sleutelprojecten
 7. Raadsvoorstel Bestemmingplan Oostkanaalweg 49b (vanuit BR 21 juni)
 8. Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening en begroting SWA (vanuit BR 21 juni)
 9. Raadsvoorstel Extra budget rekenkamer (vanuit BR 21 juni)
 10. Vragen-half-uur
 11. Mededelingen van het college
 12. Sluiting
Top