Drie vergaderingen van de gemeenteraad op 28 mei 2009

Dit item is verlopen op 31-05-2009.
Op 28 mei is er om 20.00 uur een Extra Besluitvormende Raadsvergadering. Aansluitend op deze vergadering starten er twee Meningsvormende Raden tegelijkertijd in verschillende vergaderzalen. Het is niet bekend hoe laat deze Meningsvormende Raden starten; dit is afhankelijk van het verloop van de Extra Besluitvormende Raadsvergadering.

Extra Besluitvormende Raadsvergadering op 28 mei om 20.00 uur

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 28 mei 2009 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda (concept). Opening

 1. Vaststellen agenda
 2. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 3. Raadsvoorstel Strategische Regioagenda en aansluitingsverzoek Holland Rijnland
 4. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD
 5. Raadsvoorstel Gevolgen ontstaan 6e fractie
 6. Sluiting

Klik hier om direct naar deze agenda met achterliggende stukken te gaan.

Over agendapunt 4 hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 28 april en een raadsconferentie op 13 mei. Geluidsopnamen van de vergadering van 28 april kunt u via de website beluisteren; klik hier om direct naar deze geluidsopnamen te gaan.

 

 

Twee meningsvormende raden op 28 mei 2009

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 28 mei, aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering, in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden tegelijkertijd. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda meningsvormende raad (deel I in de Raadszaal) aansluitend op de besluitvormende raadsvergadering. Klik hier om direct naar deze agenda met achterliggende stukken te gaan.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Glastuinbouwgebieden
 4. Raadsvoorstel Regionaal Landschaps Ontwikkelingsplan
 5. Raadsvoorstel Stedenbouwkundige modellen Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige meningsvormende Raad
 10. Sluiting

Agenda meningsvormende raad (deel II in de commissiekamer) aansluitend op de besluitvormende raadsvergadering. Klik hier om direct naar deze agenda met achterliggende stukken te gaan.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Huisvesting Klantcontactcentrum
 4. Raadsvoorstel Aanleg multifunctionele sportvoorzieningen
 5. Raadsvoorstel Metaalvakschool Nieuwkoop
 6. Raadsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzaalwerk
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende Raad
 11. Sluiting

De besluitvormende raadsvergadering is op 25 juni. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 28 mei zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

Top