Drie raadsvergaderingen op 12 april

Dit item is verlopen op 22-04-2012.

Op 12 april  zijn er drie vergaderingen. De raad start om 20:00 uur met een extra besluitvormende raadsvergadering en aansluitend daarop (rond 20:30 uur) met twee meningsvormende raden. 

Extra Besluitvormende Raadsvergadering 12 april

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 12 april om 20:00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra besluitvormende gemeenteraad. Op de agenda staat één raadsvoorstel om € 77.574,-- beschikbaar te stellen als gemeentelijke cofinanciering van de aanvraag uit de herstructureringsfaciliteit ten behoeve van de herstructurering van SWA. Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

Meningsvormende Raden 12 april

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 12 april 2012 om 20.15 uur (aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering) in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Beheerplan wegen 2012-2015
 5. Raadsvoorstel Bouwverordening 2012
 6. Beheermaatregelen actualisering bestemmingsplannen
 7. Bestemmingsplanprocedure Bosweg 1b Woerdense Verlaat
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 12. Sluiting

 

 Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Herziening Grondexploitaties per 1-1-2012
 4. Raadsvoorstel Nota Activa en afschrijvingen 2012
 5. Rekenkamer Nieuwkoop Jaarverslag 2011
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl(vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. Klik hier voor de MR I en klik hier voor de MR II.

  

Top