De programmabegroting 2010 is vastgesteld

Dit item is verlopen op 24-11-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 12 november 2009 de programmabegroting 2010 vastgesteld. Bij de behandeling van de Begroting 2010 zijn zeven verzoeken aan het college (moties) aangenomen.

De aangenomen moties (verzoeken) in het kort:

  • het resultaat over 2009 en volgende jaren te storten in een bestemmingsreserve om de prioriteiten vanuit de raad te dekken.
  • in januari 2010 een totaal overzicht van vacatures, externe inhuur en personele samenstelling te verstrekken voor een discussie tussen raad en college.
  • in januari 2010 een totaal overzicht van in 2009 ontplooide activiteiten en resultaten van subsidie acquisitie te verstrekken.
  • in nauw overleg op korte termijn te onderzoeken welke maatregelen genomen dienen te worden bij fors dalende inkomsten uit het Gemeentefonds om tot structureel sluitende begrotingen te komen.
  • de T-splitsing van de Molenkade en het Nieuwveens Jaagpad veiliger te maken.
  • blijvend te investeren in beleid gericht op ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
  • geen medewerking te verlenen om in de gemeente Kaag en Braassem een grootschalige tuinbouwlocatie te ontwikkelen en de raad en het college van Kaag en Braasem daarover te informeren.

Meer informatie

Alle verzoeken en het wijzigingsvoorstel van de raad zijn via de agenda van de raad op 12-11-2009 op de website terug te vinden. Klik hier om direct naar de moties te gaan. Op de site is ook de raadsvergadering terug te luisteren (volgende week is het zelfs per persoon of per agenda terug te luisteren). Klik hier om naar de geluidsopnamen te gaan. 

 
Top