De programmabegroting 2008 is vastgesteld

Dit item is verlopen op 30-11-2007.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 8 november 2007 de programmabegroting 2008 vastgesteld. Bij deze vergadering heeft de raad ook haar algemene politieke beschouwingen gehouden. Deze twee onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. In de programmabegroting wordt op hoofdlijnen aangegeven hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld in 2008 voor de verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld: veiligheid, onderwijs, recreatie. Bij de algemene beschouwingen geven de vijf fracties in de raad hun visie op de toekomst van de gemeente.

Het college van B&W had aan de raad een sluitende concept programmabegroting met vooral bestaand beleid voorgelegd en daarbij hadden zij ook nog eens extra ruimte van € 500.000 voor de raad opgenomen voor uitvoering van het raadsprogramma. Een belangrijk deel van de avond is dan ook gesproken over de verdeling van dit half miljoen.

 

Gedurende de hele avond zijn er zevenentwintig wijzigingsvoorstellen (amendementen) en twee verzoeken aan het college (moties) ingediend. Hiervan zijn twaalf amendementen aangenomen en ook de beide moties worden uitgevoerd.

 

De raad heeft vijf wijzigingsvoorstellen unaniem ondersteund. Zo komt er € 120.000 voor het opstellen van de structuurvisie en de bijbehorende deelvisies, zal € 50.000 beschikbaar zijn om een verkeersplan op te stellen voor een betere verkeersveiligheid, wordt er € 30.000 uitgetrokken kapot ‘straatmeubilair’ snel te kunnen vervangen, wil de raad € 15.000 besteden aan voorlichting over de gevaren van alcoholgebruik en wordt € 10.000 beschikbaar gesteld voor extra inzet van jeugd- en jongerenwerk.

 

De overige aangenomen amendementen kenden wisselende meerderheden, maar de besluiten zijn even definitief als de unaniem aangenomen besluiten. Zo komt er ook € 100.000 om sportbeoefening door jeugd- en jongeren te bevorderen, zal € 70.000 voor activiteiten van jeugd- en jongerenwerk worden ingezet, wordt € 47.000 uitgetrokken voor het onderwijsveld, is er € 50.000 beschikbaar ten behoeve van twee welzijnsloketten, komt er € 30.000 voor het ontwikkelen van dorpsraden, zal € 20.000 besteed worden aan een behoefteonderzoek onder ouderen aan een aanspreekpunt van de gemeente in diverse kernen en zal in de toekomst alle energie die verbruikt wordt in gemeentelijke gebouwen afkomstig zijn van duurzame energiebronnen.

 

De amendementen die niet zijn aangenomen hadden betrekking op (meer) geld voor de VVV, voor beter onderhoud van de openbare ruimte, voor de brandweer, voor bouw- en woningtoezicht, voor natuur- en landschap, voor externe begeleiding van meningsvormende raadsvergaderingen, voor handhaving en voor het niet verhogen van de marktgelden, het afschaffen van de hondenbelasting en het meer geld beschikbaar stellen door het NUON divident ruimer te schatten.

 

Alle wijzigingsvoorstellen en verzoeken van de raad zijn via de agenda van de raad op 8-11-07 terug te vinden. Op de site is ook de raadsvergadering terug te luisteren (volgende week is het zelfs per persoon of per agenda terug te luisteren).

 

Top