Besluitvormende raadvergadering 17 oktober 2013

Dit item is verlopen op 29-11-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 oktober 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 3 oktober.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bstemmingsplan Jonge Zevenhovenseweg 3*
 8. Raadsvoorstel Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing*
 9. Raadsvoorstel Toetreding gemeente Noordwijk en 7e wijziging ODWH*
 10. Raadsvoorstel 3e verordening tot wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)
 11. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Realisatie bezuinigingen
 12. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent CDA
 13. Vragen-half-uur
 14. Mededelingen van het college
 15. Sluiting

* agendapunten 7,8 en 9 zijn geagendeerd als hamerstukken

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’ (opent in nieuw venster).

Top