Besluitvormende raadsvergadering op 18 juni

Dit item is verlopen op 23-06-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 18 juni 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 3 juni.

De geluidsopname van die vergadering kunt u, een dag na de vergadering, via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda (concept) 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Vragen-half-uur
  5. Raadsvoorstel Verbonden Partij: Milieudienst West-Holland
  6. Jaarstukken 2008
  7. Eerste Tussentijdse Rapportage 2009
  8. Perspectiefnota 
  9. Mededelingen van het college
  10. Sluiting

Algemene Beschouwingen (agendapunt 6, 7 en 8)

De gemeenteraad heeft op diverse vaste momenten invloed op het begrotingsproces. Namelijk bij vaststelling van de perspectiefnota, de begroting, de tussentijdse rapportage(s) en de jaarstukken.

Met de jaarstukken legt het college van B&W aan de gemeenteraad verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar. Met de tussentijdse rapportage informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.

De perspectiefnota is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. In deze nota staan de hoofdlijnen van het beleid voor 2010-2013. Aan de hand van de algemene beschouwingen wordt de definitieve perspectiefnota vastgesteld door de raad. Bij de algemene beschouwingen leggen de fracties op hoofdlijnen uit wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. De begroting 2010, die op 12 november 2009 wordt vastgesteld, is uiteindelijk de financiële vertaling van deze perspectiefnota.

 

Klik hier om direct naar de agenda van deze vergadering te gaan.

Top