Besluitvormende raadsvergadering op 12 oktober 2017

Dit item is verlopen op 27-10-2017.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 28 september 2017 al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ten behoeve van het vernieuwen van twee woonboten aan het Molenpad nummers 19 en 23 te Nieuwkoop*
 8. Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingswet*
 9. Raadsvoorstel Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek en verordening ‘Uitsluitend recht Participatiewet’*
 10. Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet sporthal Ter Aar*
 11. Raadsvoorstel Actualisatie financiën onderwijshuisvesting*
 12. Beleid- en beheerplan recreatieve voorzieningen
 13. Vragen half uur
 14. Mededelingen van het college van B&W
 15. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Top