Besluitvormende raadsvergadering op 1 februari 2018

Dit item is verlopen op 09-02-2018.

Op de agenda onder andere bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden, beleidsvisie gebruik recreatiewoningen en kleinschalige particuliere bouwinitiatieven.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 1 februari 2018 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 18 januari  al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving*
 8. Raadsvoorstel Opheffing van de 'Reserve Woondiensten Aarwoude' en toevoeging van het opgenomen saldo aan de 'Reserve Goedkope Woningen'*
 9. Raadsvoorstel Discussienota Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018*
 10. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schilkerweg 6, Ter Aar (aangepast)
 11. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden
 12. Raadsvoorstel Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen
 13. Raadsvoorstel Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven
 14. Raadsvoorstel Kadernota 2019 Holland Rijnland**
 15. Raadsvoorstel Verlenging overeenkomst accountant**
 16. Vragen half uur
 17. Mededelingen van het college van B&W
 18. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is rechtstreeks; niet eerder in meningsvormend raad besproken

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken  via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top