Besluitvormende raadsvergadering 9 november 2017

Dit item is verlopen op 16-11-2017.

Op de agenda o.a. Programmabegroting 2018-2021 Najaarsnota 2017 en Beleid- en Beheerplan recreatieve voorzieningen.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 november 2017 om 19.30 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 26 oktober 2017 al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 5. Raadsvoorstel Beleid- en beheerplan recreatieve voorzieningen
 6. Raadsvoorstel Najaarsnota 2017
 7. Algemene Beschouwingen*
 8. Raadsvoorstel Programmabegroting 2018-2021
 9. Vragen half uur
 10. Mededelingen van het college van B&W
 11. Sluiting

* Bij de 'algemene beschouwingen' geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop. Dit naar aanleiding van de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top