Besluitvormende raadsvergadering 9 maart 2017

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Veel hamerstukken op de agenda van deze raadsvergadering.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 maart 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 16 februari 2017 al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven*
 8. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening *
 9. Raadsvoorstel Plan van aanpak implementatie Omgevingswet*
 10. Raadsvoorstel 1e wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017*
 11. Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging RDOG*
 12. Raadsvoorstel Gevolgen decembercirculaire*
 13. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening
 14. Raadsvoorstel Ashram College (onder voorbehoud)
 15. Vragen half uur
 16. Mededelingen van het college van B&W
 17. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Concept besluitenlijst

Hieronder ziet u de concept besluitenlijst van deze vergadering.

Top