Besluitvormende raadsvergadering 9 juli 2015

Dit item is verlopen op 16-07-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 juli 2015 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 25 juni al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop*
 8. Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012*
 9. Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden*
 10. Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol*
 11. Raadsvoorstel Verbetering voetbalaccommodatie TAVV Ter Aar
 12. Raadsvoorstel Tijdelijke maatregelen in relatie tot bestemmingsplan Landelijk Gebied
 13. Raadsvoorstel Uitgangspunten programmabegroting 2016-2019 (doorgeschoven vanuit 2 juli 2015)
 14. Vragen half uur
 15. Mededelingen van het college
 16. Sluiting

 

* is geagendeerd als hamerstuk. Agendapunt 12 is onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken door het college van B&W.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top