Besluitvormende raadsvergadering 8 mei 2008

Dit item is verlopen op 09-05-2008.

De reguliere besluitvormende vergadering is op 8 mei 2008. In de regel worden dan de overige agendapunten die in de meningsvormende raden van 17 en 24 april zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De besluitvormende raad is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen van diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Raadsvoorstel Bestemmingsplan D. Hofstedepark
 8. Raadsvoorstel Fietsknooppuntensysteem
 9. Raadsvoorstel Grondexploitatie vaststellen
 10. Raadsvoorstel Gemeentelijk parkeerbeleid
 11. Raadsvoorstel Wegenbeheerplan
 12. Raadsvoorstel Mandatering van vrijstellingsbevoegdheid
 13. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar reparatie
 14. Raadsvoorstel Benoeming commissie fractievergoeding 2007
 15. Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2007
 16. Raadsvoorstel onttrekking gedeelte Neutronenweg
 17. Mededelingen van het college
 18. Sluiting

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder "politiek en bestuur". Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

 

Top