Besluitvormende raadsvergadering 6 april 2017

Dit item is verlopen op 14-04-2017.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 6 april 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Financiële Verordening 2017
 8. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Noordse Dorpsweg naast 12B
 9. Raadsvoorstel Ashram College (onder voorbehoud)
 10. Vragen half uur
 11. Mededelingen van het college van B&W
 12. Sluiting

De raadsvoorstellen zijn allemaal discussiepunten omdat ze niet eerder in een meningsvormende raad zijn besproken.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken of -luisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Te downloaden:

Top