Besluitvormende raadsvergadering 30 november 2017

Dit item is verlopen op 06-12-2017.

Op de agenda van deze extra besluitvormende raadsvergadering één onderwerp 'Begrotingswijziging Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden' (RDOG).

Deze extra besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 30 november 2017 aansluitend op de meningsvormende raden (rond 22.30 uur) in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Er staat  één inhoudelijk punt op de agenda; daarover heeft de gemeenteraad dezelfde avond al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
  5. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)*
  6. Sluiting

* is onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van stukken door het college van B&W

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken  via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top