Besluitvormende raadsvergadering 30 mei 2013

Dit item is verlopen op 13-06-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 30 mei 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 16 mei. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed. 

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Veenweg 23 Noorden
 8. Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Westkanaalweg 10E Ter Aar
 9. Raadsvoorstel Kanteling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 10. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker”
 11. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Kern Nieuwkoop”
 12. Raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2013-2017
 13. Raadsvoorstel Maatschappelijke structuurvisie
 14. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2014 Samenwerkingsverband Holland Rijnland
 15. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2014 Veiligheidregio Hollands Midden
 16. Raadsvoorstel Concept begroting 2014 SVHW
 17. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2014 RDOG
 18. Vragen-half-uur
 19. Mededelingen van het college
 20. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage. Klik hier om direct naar de agenda en stukken te gaan.

 

Top