Besluitvormende raadsvergadering 30 januari 2014

Dit item is verlopen op 10-02-2014.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 30 januari 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 16 januari 2014.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan leerlingenvervoer *
 8. Raadsvoorstel Krediet verbouwing bibliotheek Ter Aar voor het Algemeen Maatschappelijk Werk*
 9. Raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Schoterhoek II
 10. Raadsvoorstel Programma van eisen accountantscontrole jaarrekening 2014 t/m 2017
 11. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistenten
 12. Vragen-half-uur
 13. Mededelingen van het college
 14. Sluiting

* agendapunten 7 en 8 zijn geagendeerd als hamerstuk

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’ (opent in nieuw venster).

Top