Besluitvormende raadsvergadering 3 november 2016

Dit item is verlopen op 14-11-2016.

De vergadering is gehouden op donderdag 3 november 2016 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Op de agenda o.a. bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop. De concept besluitenlijst met de ingediende amendementen vindt u hier.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop
 8. Afscheid raadslid Janine Wahl
 9. Raadsvoorstel Toelating nieuw raadslid
 10. Raadsvoorstel Benoeming nieuwe fractieassistenten
 11. Vragen half uur
 12. Mededelingen van het college van B&W
 13. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top