Besluitvormende Raadsvergadering 29 maart 2012

Dit item is verlopen op 06-04-2012.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 29 maart om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 16 februari (een aantal punten is doorgeschoven vanuit de vergadering van 1 maart) en 15 maart. U kunt de geluidsopnamen van deze vergaderingen vinden onder "beluister de raadvergadering".

 

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken.

 1. Raadsvoorstel 6e wijziging Algemene plaatselijke verordening over hondenbeleid
 2. Raadsvoorstel Toetreding gemeente Lisse tot de Omgevingsdienst West-Holland

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie Langeraar
 2. Raadsvoorstel Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling
 3. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Treasury
 4. Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure 20 woningen Noordenseweg (Zevensprong)
 5. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Zuidhoek
 6. Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening 2012
 7. Raadsvoorstel Wijziging benoeming Algemeen Bestuurslid Holland Rijnland
 8. Raadsvoorstel Raadswerkgroep Decentralisaties
 9. Raadsvoorstel Vaststellen wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling Griffie

Overige punten

   18. Vragen-half-uur

   19. Mededelingen van het college

   20. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier.

 

Top