Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2017

Dit item is verlopen op 06-07-2017.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 29 juni 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 15 juni 2017 al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed. Agendapunt 5 is op 21 juni 2017 aan de agenda toegevoegd.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 5. Raadsvoorstel Diverse benoemingen 
 6. Raadsvoorstel Jaarstukken 2016
 7. Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen n.a.v. jaarrekening 2016
 8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2017
 9. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2018-2021
 10. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2018 SWA
 11. Vragen half uur
 12. Mededelingen van het college van B&W
 13. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad  onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via 'beluister de raadsvergadering'.

Top