Besluitvormende raadsvergadering 27 februari 2014

Dit item is verlopen op 07-03-2014.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 27 februari 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 13 februari 2014.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststellen regionaal beleidsplan Jeugdzorg*
 8. Raadsvoorstel Vaststellen Nota Lokaalgezondheidsbeleid 2014-2017*
 9. Raadsvoorstel Implementatie Wet basisregistratie Personen*
 10. Raadsvoorstel 1e wijziging legesverordening en tarieventabel*
 11. Raadsvoorstel Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden*
 12. Raadsvoorstel Afsluiten elektronische weg (e-mail en fax) voor Wob-verzoeken*
 13. Raadsvoorstel Mandateren Wob-verzoeken gericht aan de gemeenteraad*
 14. Raadsvoorstel Vernieuwing Meerjarenonderhoudsplan onderwijsgebouwen 2013-2032
 15. Raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012
 16. Vragen-half-uur
 17. Mededelingen van het college
 18. Sluiting

* agendapunten 7 tot en met 13 zijn geagendeerd als hamerstuk.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’ (opent in nieuw venster).

Top