Besluitvormende raadsvergadering 26 mei 2016

Dit item is verlopen op 03-06-2016.

Donderdagavond 26 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda o.a. subsidiebeleid, afvalbeleid en digitale vaarvergunning.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Noordse Buurt en stand van zaken ontwikkeling (tijdelijke) initiatieven in 2016*
 8. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Oudendam' *
 9. Raadsvoorstel 1e wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016*
 10. Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2016*
 11. Raadsvoorstel Gedragslijn integriteit raadsleden Nieuwkoop*
 12. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Ter Aar en Bovenland, 1e herziening'
 13. Raadsvoorstel Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017
 14. Raadsvoorstel Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario's
 15. Raadsvoorstel Invoering digitale vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen
 16. Raadsvoorstel Aanpassing tarief precariobelasting en verordening op de heffing en invordering van precariobelasting
 17. Raadsvoorstel Begroting 2017 en meerjarenraming Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)**
 18. Vragen half uur
 19. Mededelingen van het college van B&W
 20. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is onder voorbehoud van het tijdig aanleveren van stukken

Besluitvormende raadsvergadering

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 26 mei om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 12 mei al meningsvormend gesproken.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top