Besluitvormende raadsvergadering 26 juni 2014

Dit item is verlopen op 11-07-2014.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 26 juni 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al van gedachten gewisseld in de meningsvormende raden van 11 en 12 juni.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Programmaegroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016-2018 Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA)
 8. Raadsvoorstel Vaststelling Programmarekening 2013 en resultaatbestemming 2013; de Jaarstukken 2013
 9. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014
 10. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2015-2018
 11. Vragen half uur
 12. Mededelingen van het college
 13. Sluiting

 

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top