Besluitvormende Raadsvergadering 26 april 2012

Dit item is verlopen op 07-05-2012.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 26 april om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 12 april. 

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
4. Vaststellen verslagen
5. Ingekomen stukken
6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
Hamerstukken
7. Raadsvoorstel Beheerplan wegen 2012-2015
8. Raadsvoorstel Bouwverordening 2012
Discussiestukken
9. Mondeling amendement dekking raadsbesluit budgetaanvraag herstructureringsfaciliteit
10. Raadsvoorstel Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop
11. Raadsvoorstel Nota Activa en Afschrijvingen
12. Raadsvoorstel 1e Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften
13. Raadsvoorstel Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Veninga
14. Raadsvoorstel Herziening Grondexploitaties per 1-1-2012
Overige punten
15. Vragen-half-uur
16. Mededelingen van het college
17. Sluiting


Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken
Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier

Top