Besluitvormende raadsvergadering 24 april 2014

Dit item is verlopen op 08-05-2014.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 24 april 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden dan al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 10 april.

 Agenda (concept) 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Beëdiging raadslid SBN en fractieassistenten van diverse partijen (onder voorbehoud)
 4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 5. Vaststellen besluitenlijsten
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 8. Samenwerkingsovereenkomst voorfinanciering plankosten gemeente Nieuwkoop – Rabobank*
 9. Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013*
 10. Toetsingsbeleid Bouwbesluit 2012*
 11. Gemeenschappelijke regelingen RDOG (Regiopnale Dienst Openbare Gezondheidszorg) en VRHM (Veiligheidsregio)*
 12. Rekenkamerrapport Effecten rekenrapporten 2010-2014*
 13. 2e Wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2014 (onder voorbehoud)
 14. Rekenkamerrapport Effect van herindeling
 15. Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2014
 16. Vragen half uur
 17. Mededelingen van het college
 18. Sluiting

 

De agendapunten met een * zijn als hamerstukken geagendeerd. Voor de stukken ‘onder voorbehoud’ geldt dat, op het moment van aanleveren van de kopij, niet duidelijk is of deze stukken op tijd beschikbaar zijn.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu dus ook live via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top