Besluitvormende raadsvergadering 23 juni 2016

Dit item is verlopen op 08-07-2016.

Donderdagavond 23 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda o.a. stedenbouwkundige ontwerpen sociale huurwoningen diverse locaties, herijking structuurvisie, erfgoedverordening en wijziging Apv.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar*
 8. Raadsvoorstel Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040*
 9. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer*
 10. Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering*
 11. Raadsvoorstel Vaststelling Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2016*
 12. Raadsvoorstel Vaststellen 7e Verordening tot wijziging van de ‘Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012’ (Apv)*
 13. Raadsvoorstel Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016*
 14. Raadsvoorstel Begroting 2017 Holland Rijnland*
 15. Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2017 (inclusief de concept meerjarenraming 2018- 2020) en concept begrotingswijziging 2016 SWA**
 16. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties
 17. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent MPN-PN
 18. Vragen half uur
 19. Mededelingen van het college van B&W
 20. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is onder voorbehoud van behandeling in MR II Sociaal Domein van 15 juni 2016

Besluitvormende raadsvergadering

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 23 juni om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 9 juni al meningsvormend gesproken.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top