Besluitvormende raadsvergadering 22 januari 2009

Dit item is verlopen op 24-01-2009.

Tijdens deze extra besluitvormende raadsvergadering neemt de raad een besluit over de inhoud van de Concept Structuurvisie Nieuwkoop 2040 (deel I). Deel I is het belangrijkste deel van de visie omdat hierin het gewenste toekomstbeeld wordt neergelegd. Het college verzoekt de raad in te stemmen met de concept structuurvisie en deze voor inspraak ter inzage te leggen. Vorige week heeft hierover ook een artikel op de gemeentepagina in het Witte Weekblad gestaan.

Op 15 januari 2009 spreekt de raad al over dit onderwerp in een meningsvormende raad. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 22 januari 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Raadsvoorstel Concept structuurvisie 2040 (deel I)
  5. Sluiting

 

Achterliggende stukken en informatie

Deze agenda en de achterliggende stukken staan op www.nieuwkoop.nl onder "politiek en bestuur", "agenda" en dan "22 januari 2009". Klik hier om direct naar de agenda te gaan.

Top