Besluitvormende raadsvergadering 21 mei 2015

Dit item is verlopen op 05-06-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 21 mei om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden dan al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 30 april.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Kennisnemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland en starten bestemmingsplanprocedure voor 54 woningen*
 8. Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen*
 9. Raadsvoorstel De 3e Verordening tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009*
 10. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitatie per 1-1-2015*
 11. Raadsvoorstel Beleidsplan Rijnstreek werkt 2015-2016*
 12. Raadsvoorstel Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer 2015-2025
 13. Gewijzigd initiatiefraadsvoorstel inzake evaluatie dorpsraden
 14. Raadsvoorstel Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling (SVHW)
 15. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
 16. Vragen-half-uur
 17. Mededelingen van het college
 18. Sluiting

 

De met * aangeven agendapunten zijn aangemerkt als hamerstukken.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top