Besluitvormende raadsvergadering 21 januari 2016

Dit item is verlopen op 30-01-2016.

De gemeenteraad vergadert donderdagavond 21 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen over o.a. huisvesting statushouders, economische actieagenda en digitaal vaarvignet.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop?*
 8. Raadsvoorstel Beleids- & beheerplan openbaar groen 2016-2020*
 9. Raadsvoorstel Huisvesting Statushouders
 10. Raadsvoorstel Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 11. Raadsvoorstel Vaststelling Economische Actieagenda
 12. Raadsvoorstel Invoering digitaal vaarvignet Nieuwkoopse Plassen
 13. Raadsvoorstel Business case I&A (Informatisering en Automatisering) Nieuwkoop
 14. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent D66
 15. Vragen half uur
 16. Mededelingen van het college van B&W
 17. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk.

Besluitvormende raadsvergadering

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 21 januari om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 7 januari al meningsvormend gesproken.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top