Besluitvormende raadsvergadering 20 mei 2014 (dinsdag)

Dit item is verlopen op 30-05-2014.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 20 mei 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over een aantal agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 8 mei.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorhaakdijk 2 / Milandweg 72, Woerdense Verlaat*
 8. Raadsvoorstel Vaststellen preventie en handhavingsplan Drank- en Horecawet*
 9. Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Meijepark*
 10. Raadsvoorstel Aanpak Breedband gemeente Nieuwkoop
 11. Raadsvoorstel Benoeming accountant
 12. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2015 Samenwerkingsverband Holland Rijnland
 13. Raadsvoorstel Begroting 2015 en Jaarverslag 2013 Omgevingsdienst West-Holland
 14. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden
 15. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 16. Raadsvoorstel Financieel kader, ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 Streekarchief Rijnlands Midden
 17. Raadsvoorstel Concept begroting Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie en Waardebepaling
 18. Raadsvoorstel Begroting Sociale Werkplaats Alphen a/d Rijn (SWA)
 19. Vragen half uur
 20. Mededelingen van het college
 21. Benoeming en beëdiging wethouders
 22. Benoeming en beëdiging raadsleden
 23. Raadsvoorstel Diverse benoemingen
 24. Coalitieakkoord ‘De kracht van de samenleving’
 25. Sluiting

 

De agendapunten met een * zijn als hamerstukken geagendeerd. De agendapunten 12 t/m 18 zijn ‘onder voorbehoud’, op het moment van aanleveren van de kopij, is niet duidelijk of deze stukken op tijd beschikbaar zijn.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top