Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2015; financiële stukken

Dit item is verlopen op 13-07-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 2 juli 2015 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 17 en 18 juni al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 5. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA)
 6. Raadsvoorstel Programmarekening 2014 en resultaatbestemming 2014 gemeente Nieuwkoop
 7. Raadsvoorstel  Voorjaarsnota 2015 gemeente Nieuwkoop
 8. Raadsvoorstel Uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019 gemeente Nieuwkoop
 9. Vragen half uur
 10. Mededelingen van het college
 11. Sluiting

 

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top