Besluitvormende raadsvergadering 19 september 2013

Dit item is verlopen op 27-09-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 19 september 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 5 september. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Herziening bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker (S. van Capelweg 78)*
 8. Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2013 en 2014 RDOG*
 9. Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2014*
 10. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Noordse Buurt
 11. Raadsvoorstel Vaststellen 2e Verordening tot wijziging van de Apv
 12. Vragen-half-uur
 13. Mededelingen van het college
 14. Sluiting

  

* agendapunten 7,8 en 9 zijn geagendeerd als hamerstukken

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’ (opent in nieuw venster).

 

Top