Besluitvormende raadsvergadering 19 maart 2015

Dit item is verlopen op 21-12-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 19 maart 2015 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 5 maart al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Opheffing en bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen 2015-2019*
 8. Raadsvoorstel Toetreding gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland*
 9. Raadsvoorstel Vastelling bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar
 10. Raadsvoorstel Verleggen komgrens Langeraarseweg
 11. Raadsvoorstel Breedbandnetwerk NieuwkoopNet
 12. Raadsvoorstel Beantwoording vragen inzake kamergewijze bewoning Stationweg 6 in Zevenhoven
 13. Raadsvoorstel Zienswijze conceptprogramma 2016 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 14. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD
 15. Vragen half uur
 16. Mededelingen van het college
 17. Sluiting

 

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top