Besluitvormende raadsvergadering 18 februari 2016

Dit item is verlopen op 29-02-2016.

Donderdagavond 18 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering met o.a. Actieplan Nieuwkoop Werkt, Regionale uitstraling kern Nieuwkoop en Budget inititiatieven samenleving.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Financieringssystematiek, regionaal beleidsplan en korpsbeleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)*
 8. Raadsvoorstel Actieplan Nieuwkoop Werkt
 9. Raadsvoorstel Procesvoorstel ‘Regionale uitstraling Kern Nieuwkoop’
 10. Raadsvoorstel Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving
 11. Raadsvoorstel Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017
 12. Raadsvoorstel Herziene begroting Holland Rijnland 2016** 
 13. Vragen half uur
 14. Mededelingen van het college van B&W
 15. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is onder voorbehoud van het tijdig aanleveren van stukken

Besluitvormende raadsvergadering

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 18 februari om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 4 februari al meningsvormend gesproken.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top